Carpe Diem´s ekonomi sköts och hanteras av en Ledamot i Styrelsen (Kassören), som handhar inkommande Medlems- och Gästavgifter samt verifierar samtliga kostnader i samband med klubbens verksamhet och administration.

Dessutom har Klubben tre (av medlemmarna invalda) interna Revisorer som kontrollorgan. Vid sidan om detta har en extern portugisisk Revisor utsetts som är behjälplig med löpande- och årlig redovisning till berörda myndigheter.

Klubbens ”inkomster” består uteslutande av inbetalda Medlems- och Gästavgifter.

Klubbens fasta kostnader består f.n. endast av ”Hemsidan”, vår externa Revisor, samt kravet på uppdateringar av ett datoriserat redovisningsprogram.

(Vår juridiska hjälp i samband med klubbens registrering och löpande utskrifter av, för oss nödvändiga juridiska dokument samt svar på eventuella juridiska frågor, får vi oss till godo utan  kostnad av den Norska-Konsuln i Algarve, - Dr. Francisco Weinholtz.)  🙂

Samtliga funktionärer i klubben arbetar på ideell basis, men ersätts för kostnader i samband med klubbens verksamhet. Inköp av diverse kontorsmaterial, - som t.ex skrivarbläck, papper till bl.a. sångblad, skyltar, namnbrickor med därtill hörande plastificering m.m. belastar också föreningens konto.

Medlemmar som varit ansvariga för, och lagt ner många timmar på, att få till stånd och avsluta en av klubbens sammankomster, - ersätts med kostnaden för respektive lunch/middag.

Bilersättning utgår för resor i samband med planering inför ett event, samt när en dylik resa är nödvändig och påkallad för klubbens verksamhet.

Resten av kassan går oavkortat tillbaka till Medlemmarna för diverse ”extras” att förgylla vissa luncher/middagar - t.ex. för inhyrd levande musik & sång m.m.

Några kommentarer eller frågor angående ovan?

Vänligen kontakta vår Kassör via e-mail, -

kassan@carpediem-algarve.org