Vilka är vi ..... och lite historia.

 

Den f.d. Arbetsgruppen och Medarbetare ersattes av en "Interim-Styrelse" när Klubben registrerades den 30:e juni 2016, bestående av fem Ordinarie Medlemmar, - Inge Ringborn, Marianne Vikre, Ana-Maria Cardoso, Luis Cardoso samt Kent Ringborn.

»»»»»»»»»»o««««««««««

 Registreringsprocessen drog ut på tiden och inte förrän den 9:e Mars 2017 kunde vi ha ett Konstituerande möte med Ordinarie Medlemmar för att då bl.a. välja en Styrelse bestående av fem Ledamöter med invalda positioner. Vidare invaldes också två Styrelse-Suppleanter, tre Medlemmar till Revisorsgruppen samt tre Medlemmar till Valberedningsgruppen.

»»»»»»»»»»o««««««««««

  Den 9:e November 2017 hade vi ett Extra Årsmöte med efterföljande ordinarie lunch. Under mötet skulle det bl.a. väljas nya Ledamöter och övriga Funktionärer för år 2018. Enär inga namnförslag inkommit omvaldes enhälligt samtliga redan invalda Medlemmar att kvarstå på sina poster under 2018. 

Enda undantaget - som också godkänndes - var att President Göran Linde och Vice President Kent Ringborn byter positioner i Styrelsen fr.o.m. årsskiftet. 

»»»»»»»»»»o««««««««««

 Den 8:e November 2018 hade vi ett Extra Ordinarie Årsmöte med efterföljande lunch. Under mötet skulle det bl.a. väljas nya Ledamöter och övriga funktionärer för år 2019.  Enär inga namnförslag inkommit omvaldes flertalet redan invalda Medlemmar att kvarstå på sina poster under 2019.

 Enda undantagen som godkändes av församlingen var att Vice President Göran Linde på egen begäran entledigades och ersattes av tidigare Styrelse Suppleant , - Marianne Vikre, som följaktligen också lämnade sin post i Revisorsgruppen.

Till ny Styrelse Suppleant invaldes enhälligt Egil Borgersen och som ersättare i Revisorsgruppen invaldes enhälligt Kay Persson.

»»»»»»»»»»o««««««««««

I samband med Ordinarie Årsmötet den 12:e Mars 2019 lämnade Ursula Beckman, på egen begäran, sina uppdrag i klubben som Styrelse Suppleant samt Valberedare, - men kvarstår som Medlem.

Till ny Styrelse Suppleant valdes Henrik Nenzén enhälligt av de närvarande Medlemmarna. P.g.a. att Revisorsgruppens Kay Persson plötsligt avled, - lämnades denna position t.v. Vakant. Den nu också vakanta positionen som Valberedare lämnades också t.v. Vakant.

»»»»»»»»»»o««««««««««

Den 7:e November 2019 hade vi ett Extra Ordinarie Årsmöte med efterföljande lunch. Under mötet skulle det bl.a. väljas nya Ledamöter och övriga funktionärer för år 2020.

De flesta funktionärerna blev omvalda med undantag av att Frank Arvidsson enhälligt valdes till Vice President enär Marianne Vikre, på egen begäran, antog posten som Sekreterare. Vidare avgick också Styrelse Suppleanten Egil Borgersen på egan begäran och ersattes av Gunilla Ellerstrand, - enligt hennes eget önskemål. Den Vakanta posten som Revisor (av tre) ersattes av Claes Dahl.

Samtliga förändringar godkänndes enhälligt av de närvarande Melemmarna.

»»»»»»»»»»o««««««««««

I samband med Ordinarie Årsmötet den 11:e Mars 2020 valdes Harry Ramfelt enhälligt av de närvarande Medlemmarna att inta den vakanta positionen som Valberedare. 

»»»»»»»»»»o««««««««««

Det extrta ordinarie Årsmötet som var planerat att äga rum den 11:e November - då bl.a. nya Funktionärer eventuellt skulle väljas för året 2021 - blev dessvärre inställt p.g.a. restriktionerna i samband med "COVID-19". På grund av detta har samtliga (presenterade nedan) vänligen godkänt att, tills vidare, kvarstå på sina respektive poster. 

»»»»»»»»»»O«««««««««« 

            Styrelsen med Suppleanter

2021

  • President - Kent Ringborn (SE)

  • Vice President - Frank Arvidsson (SE)

  • Sekreterare - Marianne Vikre (DK)

  • Kassör - Inge Ringborn (NL/SE)

  • Ledamot - Ragnhild Olsen-Anfroy (NO/FR)

  • Styrelse Suppleant - Henrik Nenzén (SE)

  • Styrelse Suppleant - Gunilla Ellerstrand (SE)

Revisorer: John Abrahamsen (NO), Kjell-Ingvar Dahlqvist (SE) samt Claes Dahl (SE). 

Valberedare: Petter Oftedal (NO), Kjell-Ingvar Dahlqvist (SE) samt - Harry Ramfelt (SE).